Kontrola originality

Účelom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Kedy je kontrola originality potrebná ?
– Ak je vozidlo dovezené zo zahraničia
– jednotlivo dovezené vozidlá (nové neevidované) iba v rozsahu administratívnej kontroly,
– vozidlá po prestavbe (jednotlivá prestavba, hromadná prestavba),
– Ak na vozidle prebehla výmena karosérie alebo rámu vozidla,
– vozidlá pri opätovnom schválení vozidla na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách vozidla vyradeného z evidencie z dôvodu jeho odcudzenia,
– Ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN
– vozidlá pri výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii,
– Ak bol vydaný duplikátu technického osvedčenia
– vozidlá pri povolení výnimky
– Ak bola vykonaná zmena farby vozidla,
– Pri odhlásení vozidla do zahraničia
– Ak došlo k výmene podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádzalo VIN číslo
– vozidlá pri zmene držby vozidla, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiadala orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ.